NASZE OPRACOWANIA

JESTEŚMY AUTORAMI SZEREGU OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH ORAZ KSIĄŻEK I ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH ORAZ POPULARNONAUKOWYCH

Ekspertyzy do ocen oddziaływania (OOŚ, OON)
Zleceniodawca: GDDKiA Olsztyn / firma ACER–  Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa dla projektu pt.: ”Przebudowa DK nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (2008 r. )

– Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa dla projektu pt.: ”Przebudowa DK nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk (STEŚ dla 41 wariantów przebiegu drogi (2009 r.)

Zleceniodawca: ENVIRO– Inwentaryzacja florystyczne i siedliskowa dla projektu pt.: „Budowa generatorów wiatrowych o mocy 2 MW każda, o wysokości całkowitej ze śmigłem do 150m każda; zlokalizowanych w miejscowości Drynki

– Inwentaryzacja florystyczne i siedliskowa dla projektu pt.: „Budowa generatorów wiatrowych o mocy 2 MW każda, o wysokości całkowitej ze śmigłem do 150m każda; zlokalizowanych w miejscowości Jarnołtowo

Zleceniodawca: ENVIRO2 inwentaryzacje florystyczne i siedliskowe dla projektu pt.: „Budowa domów jednorodzinnych na obszarze Natura 2000 „Szczodrowo”
Zleceniodawca: ECOEXPERTInwentaryzacja florystyczna i siedliskowa dla inwestycji  pn.:„Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych” w Gdyni
Zleceniodawca: ECOEXPERTInwentaryzacja florystyczna i siedliskowa dla inwestycji pn.: „Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie”
Zleceniodawca: ENVIROInwentaryzacja florystyczna i siedliskowa dla projektu: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce 1992, obręb Porost, gm. Bobolice”
Opiniowanie ocen oddziaływania (OOŚ, OON) oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ)
RDOŚ Olsztyn (jako pracownik urzędu)Opiniowanie w ramach SOOŚ dotyczącej: „Planu Rozwoju Sieci Drogowej Dróg Wojewódzkich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2012-20  z perspektywą  do roku 2030”
RDOŚ Olsztyn (jako pracownik urzędu)Opiniowanie ponad 50 Raportów Oddziaływania na Środowisko, Raportów oddziaływania na obszary Natura 2000 oraz Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia
Ekspertyzy i opinie dendrologiczne
Zleceniodawca: Fundacja Zielone Płuca Polski / Drogi dla natury– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Jonkowo

– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Dywity

– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Dobre Miasto,

– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Reszel

– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Wydminy

– Modelowa waloryzacja wybranych drzew przydrożnych na terenie gminy Giżycko

Zleceniodawca: Fundacja Zielone Płuca Polski / Drogi dla naturyWaloryzacja przyrodnicza alei przydrożnej pomiędzy cmentarzem, a drogą: Paprotki – Borki w gminie Miłki
Zleceniodawca: BAGNIKInwentaryzacja drzew oraz gospodarka drzewostanem w miejscu budowy sieci światłowodowej osiedla Brzeziny w Olsztynie)

– w trakcie wykonywania

Zleceniodawca: UWM w OlsztynieWaloryzacja przyrodnicza 45 alej przydrożnych gminy Barczewo
Zleceniodawca: UWM w OlsztynieInwentaryzacja drzew i krzewów pod projektowany ogród Botaniczny UWM w Olsztynie, na terenach należących  do Agencji Mienia Wojskowego
Inne inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze
Zleceniodawca GDOŚ / UWM w OlsztynieKartowanie flory i siedlisk oraz przygotowanie SDF Natura 2000 PLH „Niecka Skaliska”,

 

KSIĄŻKI I PUBLIKACJE NAUKOWE

Współautorstwo monografii naukowej w języku polskim:

 1. FENYK A., KORNIAK T., KUSZEWSKA K, ŚRODA M., KUCEWICZ M., KOŁODZIEJ P., KRAWCZYK K. 2014. Przewodnik do oznaczania gatunków na potrzeby waloryzacji przyrodniczych. Wyd. Mantis, Olsztyn, 198 ss.
 2. ZALEWSKA A., KOMOSIŃSKI K., KRUPA R., KOŁODZIEJ P., SZYDŁOWSKA J. 2013. Metody wykonywania waloryzacji przyrodniczych i innych ekspertyz. Poradnik metodyczny i przewodnik do zajęć terenowych. Wyd. Mantis, Olszyn, 231 ss.
 3. JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI A., HOŁDYŃSKI CZ., DYNOWSKI P., DZIEDZIC J., HOŁDYŃSKI CZ., JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI A., KOŁODZIEJ P., KORNIAK T., LORO P., PISAREK W., SZAREJKO T., WĄSOWICZ K., 2007. „Rośliny naczyniowe Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich”. Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn, 159 ss.

Autorstwo i współautorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim:

 1. KOŁODZIEJ P., 2010. Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa Ledeb. W: Hołdyński Cz. (red.) Siedliska i Gatunki Natura 2000 – Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006 –2008. Wyd. Mantis, Olsztyn: 199-202
 2. HOŁDYŃSKI CZ., KOŁODZIEJ P., WĄSOWICZ K., 2009. „Niecka Skaliska”. W: Hołdyński Cz., Krupa J., 2009. „Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim”, Wyd. Mantis, Olsztyn: 170-173
 3. KOŁODZIEJ P., KAMIŃSKA M., KOWALSKA A., LIŚNIAŃSKI P., WOJTASZEK A., FENYK A., KUSZEWSKA K., 2009. „Waloryzacja przyrodnicza alei przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego”. W: WOROBIEC K., LIŻEWSKA I. (red.) 2009. „Aleje przydrożne – Historia, znaczenie, zagrożenia, ochrona”. Wyd. Borussia, Olsztyn, 2009: 133-137

Artykuły w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) i wymienionych w części B wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. SZYMCZYK, R., ZALEWSKA, A., SZYDŁOWSKA, J., KRAWCZYK, K., KOŁODZIEJ, P., STELMASZCZYK, M. 2014. „Vascular plants of the upper part of the Grabianka river valley in the Elbląg Plateau Landscape Park”. Polish Journal Of Natural Sciences, 29(4), 337–358;
 2. KOŁODZIEJ P., HOŁDYŃSKI CZ., WĄSOWICZ K., 2011. Struktura biologiczna i przestrzenna populacji Agrimonia pilosa Ledeb. wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Ekologia i Technika, vol XIX nr 3A, 172-177;
 3. KORNIAK T., WĄSOWICZ K., KOŁODZIEJ P. 2011. Występowanie Heracleum sosnowskyi Manden. wzdłuż dróg w północno-wschodniej Polsce. Ekologia i Technika, vol XIX nr 3A, 166-171;

Publikacje w materiałach pokonferencyjnych:

 1. FENYK M., KUSZEWSKA K., KOŁODZIEJ P. 2014 “A protection of avenue at Warmia and Mazury”. International Joint Conference Materials- History, culture and nature of the Baltic Sea Region. s.84.
 2. Kołodziej P., Fenyk M. A. 2013. Rośliny naczyniowe zadrzewień przydrożnych gminy Barczewo. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24-30 czerwca 2013. [W]: Biedunkiewicz A. & Dynowska M. (red.). Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. Wyd. Mantis, Olsztyn, s. 94
 3. KOŁODZIEJ P., KAMIŃSKA M., KOWALSKA A., LIŚNIAŃSKI P., WOJTASZEK A., FENYK A., KUSZEWSKA K., 2009. „Waloryzacja przyrodnicza alei przydrożnych województwa warmińsko-mazurskiego”. W: WOROBIEC K., LIŻEWSKA I. (RED.) 2009. „Aleje przydrożne – Historia, znaczenie, zagrożenia, ochrona”. Wyd. Borussia, Olsztyn, 2009: 133-137
 4. WĄSOWICZ K., DZIĘCIOŁ A., WOJTASZEK A., KOŁODZIEJ P., 2008. „Rośliny inwazyjne w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego”. Materiały XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 9-10 maja 2008: ss. 102-103.
 5. WĄSOWICZ K., DZIĘCIOŁ A., WOJTASZEK A., KOŁODZIEJ P., SZYMCZYK R., 2007. „Inwentaryzacja stanowisk roślin inwazyjnych w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego” Materiały XI Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Białystok 16-18.11.2007 r., Uniwersytet w Białymstoku.
 6. KOŁODZIEJ P., WĄSOWICZ K., WOJTASZEK A., BRZESKA M., LIBERACKA M., 2007. „Flora ruderalna Widryn (Pojezierze Mrągowskie)”. Materiały Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 10-11 maja 2007: ss. 99-100.

Raporty:

 1. HOŁDYŃSKI CZ., KOŁODZIEJ P., WĄSOWICZ K., 2008 – Standardowy Formularz Danych (SDF) SOOS „Niecka Skaliska” – dokument o znaczeniu wspólnotowym przekazany GDOŚ w Warszawie.

Artykuły popularnonaukowe (czasopisma przyrodnicze):

 1. KOŁODZIEJ P., 2008. „Chabry – zioła centaurów”. W: Natura, przyroda Warmii i Mazur, nr. 4(12) Grudzień 2008, Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 18-19,
 2. KOŁODZIEJ P., 2009. „Z czego się składa motylek”. W: Natura, przyroda Warmii i Mazur, nr. 1(13) Maj 2009, Wyd. Mantis, Olsztyn, ss. 14-18,